Tech

Gupshup ยูนิคอร์นจากอินเดียที่ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลก Tiger เข้าซื้อกิจการ Dotgo

การเข้าซื้อกิจการจะเป็นการเพิ่มช่องทางการส่งข้อความอื่นๆ อีก 30 ช่องทางผ่าน Gupshup

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button