Tech

สิงคโปร์เคาะ Temasek, EDBI เพื่อกระตุ้นการอุทธรณ์ SGX

ความคิดริเริ่มของรัฐในเมืองมีเป้าหมายที่จะทำให้ SGX เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับบริษัทในท้องถิ่นและระดับภูมิภาคที่ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button