Foods

เงินทุนใหม่สำหรับการวิจัยพืชเรือนกระจก เก็บเกี่ยว จัดเก็บ และอื่นๆ

ออนแทรีโอและรัฐบาลกลางให้การลงทุน $330,000 ใน Vineland Research and Innovation Center (VRIC) ซึ่งมุ่งเน้นด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านพืชสวน และตั้งอยู่ในภูมิภาค Niagara

มารี-โคลด บิโบ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารของสหพันธรัฐกล่าวว่า “การสนับสนุนโซลูชั่นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่นเดียวกับที่พัฒนาขึ้นที่ไวน์แลนด์จะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมและอาหารเกษตรของออนแทรีโอมีความทันสมัยอยู่เสมอ” “เกษตรกรและธุรกิจอาหารของเรากำลังนำประเทศของเราไปสู่การฟื้นฟู และรัฐบาลของเราจะลงทุนในการสนับสนุนที่จำเป็นต่อการเติบโตและประสบความสำเร็จ”

Back to top button