Tech

เหล่านี้เป็นนักลงทุนที่กระตือรือร้นที่สุดในการเริ่มต้นของอินโดนีเซีย

นักลงทุนรายใดที่เขียนเช็คถึงสตาร์ทอัพในอินโดนีเซียมากที่สุด?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button