Tech

SoftBank Ventures Asia เป็นผู้นำในรอบ 27 ล้านดอลลาร์ของการเริ่มต้น AI ของเกาหลี

Upstage วางแผนที่จะใช้เงินทุนเพื่อจ้างนักพัฒนา AI และวิศวกรวิจัยมากกว่า 200 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button