Tech

[วันสุดท้ายของการตอบกลับ] เวิร์กชอป: วิธีค้นหาผู้ร่วมก่อตั้งที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นของคุณ

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งสามารถสร้างหรือทำลายธุรกิจในระยะเริ่มต้นได้ เรียนรู้วิธีประเมินว่าผู้สมัครผู้ร่วมก่อตั้งของคุณเหมาะสมกับการเริ่มต้นของคุณหรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button