World

ภารกิจ SpaceX Inspiration4 จะส่งคน 4 คนด้วยการฝึกขั้นต่ำสู่วงโคจร — และนำการท่องเที่ยวในอวกาศเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button