Tech

การเริ่มต้นความปลอดภัยด้านการเคลื่อนไหวระดมทุน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

Rider Dome มีระบบเตือนการชนที่มุ่งเปลี่ยนแปลงความปลอดภัยรถจักรยานยนต์สำหรับฝูงบินขนส่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button