Tech

บริษัทประกันภัยในชาวอินโดนีเซียได้เงิน 1 ล้านดอลลาร์ ออกจากโหมดพรางตัว

Rey Assurance ตั้งเป้าที่จะรวมการจัดการดูแล ร้านขายยา การแพทย์ทางไกล และโซลูชันอื่นๆ ไว้ใต้หลังคาเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button