World

โลกหมุนไปด้านข้างด้วยภาพถ่ายโลกเรืองแสงที่ส่องประกายระยิบระยับจากสถานีอวกาศนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button