Tech

ช่องโหว่ของ Binance อาจอนุญาตให้ผู้ใช้หลอกลวงการแบนของสิงคโปร์

Binance ออกแล้วลบคุณลักษณะที่อาจช่วยให้ผู้ใช้สิงคโปร์หลีกเลี่ยงคำสั่ง MAS แต่แล้วช่องโหว่อื่นก็ปรากฏขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button