Tech

Bright.md บริษัท Healthtech ระดมทุน 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยเด็คนี้

บริษัทในสหรัฐฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยวินิจฉัยผู้ป่วยจากระยะไกลภายในเวลาไม่ถึงสองนาที

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button