Tech

แขน Gojek VC เป็นผู้นำในการระดมทุน 16 ล้านดอลลาร์ของบริษัทขายของชำอิเล็กทรอนิกส์ของ ex-Grab exec

Segari ซึ่งตั้งอยู่ในอินโดนีเซียกล่าวว่าจำนวนผู้ใช้ คำสั่งซื้อ และรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เท่าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากที่เริ่มดำเนินการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button