Tech

Scaler บริษัทพัฒนาทักษะที่ได้รับการสนับสนุนจาก Sequoia เข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ของอินเดีย

Scaler กล่าวว่าได้จัดสรรกองทุนเฉพาะจำนวน 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button