Tech

Binance Australia แต่งตั้งอดีตหัวหน้าบริษัทบล็อคเชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็น CEO

นอกเหนือจากการคุมขังที่ DigitalX แล้ว Leigh Travers ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรม Blockchain Australia มานานกว่าห้าปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button