Tech

บริษัทเทคโนโลยีก่อสร้างไทยยกรอบ Series B+ วางแผนเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2565

การลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้ Builk ปรับปรุงบริการซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button