Tech

ตลาดรถยนต์อินเดียที่ผูกขาด IPO กลายเป็นบริษัทมหาชน

การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแผนการของ Droom ที่จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในอินเดียหรือ Nasdaq ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ภายในปี 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button