Tech

ธนาคารชั้นนำของชาวอินโดนีเซียปั๊มเงิน 200 ล้านดอลลาร์ในหน่วยดิจิทัลเพื่อให้ Gojek อยู่ในทะเล

Bank Central Asia จะลงทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของแขนดิจิทัล Blu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button