Tech

การสูญเสียของการเริ่มต้นการค้าอย่างรวดเร็วที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google ลดลง 43%

Dunzo ซึ่งตั้งอยู่ในอินเดียวางแผนที่จะเพิ่มศูนย์ microfulfillment 300 แห่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งของชำด่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button