Tech

การเริ่มต้น crypto ของสิงคโปร์กลายเป็นยูนิคอร์นในเวลาเพียง 2 ปีได้อย่างไร

ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้งที่มีชื่อเสียงระดับสูง Matrixport ให้คำมั่นสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีต้นทุนและผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักต่อปีให้กับลูกค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button