Tech

รัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่าผู้เล่น Axie Infinity ต้องจ่ายภาษีสำหรับการซื้อขาย 'สัตว์เลี้ยง'

การซื้อขาย pet axies ออนไลน์สร้างรายได้หลายพันเปโซเมื่อขายในฟิลิปปินส์ รัฐบาลกล่าวว่าธุรกรรมเหล่านี้ต้องเสียภาษี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button