Tech

กองทุน Centauri ของ MDI Ventures ระดมทุน 8.5 ล้านดอลลาร์จากกองทุนความมั่งคั่งของเกาหลีใต้

Centauri Fund กล่าวว่าข้อตกลงนี้เข้าใกล้การกลายเป็นเครื่องมือการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งที่สุดที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ชาวอินโดนีเซียและเกาหลีใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button