Tech

SOSV เปิดตัว 6 startups เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเทคโนโลยีผู้บริโภครุ่นที่ 11

สตาร์ทอัพเหล่านี้ทำงานในด้านต่างๆ เช่น การโฆษณาแบบไม่ใช้คุกกี้ การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต ตลาดประกันภัย การค้าขายใหม่ และการแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลสำหรับ SME

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button