Tech

Sequoia, Beenext เป็นผู้นำรอบ 4 ล้านเหรียญสหรัฐในการเริ่มต้นเทคโนโลยีจิตวิญญาณของอินเดีย

AppsForBharat กำลังพัฒนาแอพมือถือหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณและการสักการะบูชาของผู้ใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button