Tech

ไอเดียลอยทะเลสร้างรายได้ใหม่

วิธีที่ Sea เติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายรับ แต่ยังคงตกต่ำและบริษัท fintech ตั้งเป้าไปที่อุตสาหกรรมการเงิน Sharia มูลค่า 2.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button