Tech

Carousell ประกาศความคิดริเริ่มเพื่อช่วยเหลือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ด้วยความคิดริเริ่มนี้ ผู้ใช้ยังสามารถบริจาคโดยตรงให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเหล่านี้ โดยรายได้ 100% จะถูกส่งไปยังบริษัทโดยตรง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button