Tech

ข่าวการระดมทุนใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กำลังมองหาแหล่งเงินทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสตูดิโอเกมบล็อกเชนในเวียดนามที่ระดมทุนได้ 6.8 ล้านเหรียญสหรัฐ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button