Tech

Wavemaker เตรียมระดมทุน 25 ล้านดอลลาร์เพื่อระดมทุนด้านเทคโนโลยีสภาพอากาศ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการเงินลงทุนประมาณ 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วงทศวรรษหน้า เพื่อลดการปล่อยมลพิษ ตามรายงานของ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button