Tech

การเริ่มต้นการจัดส่งของ SG ได้รับรางวัล Y Combinator ด้วยสำรับนี้

ในปี 2564 Greywing กล่าวว่าแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการเรือช่วยตรวจสอบเรือมากกว่า 20% ทั่วโลก…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button