Tech

PayFazz CEO เข้าร่วมรอบเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอินโดนีเซีย

Arise กองทุนร่วมมือจาก MDI Ventures และ Finch Capital เป็นผู้นำรอบ Seed Round ของ Delos…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button