Tech

GGV เป็นผู้นำรอบ 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐในการเริ่มต้นลายเซ็นดิจิทัลของอินโดนีเซีย

PrivyID ยังประกาศรีแบรนด์เป็น Privy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button