Tech

Roundup ของอินเดีย: กองทุนตราสารหนี้มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ของ Byju และอีกมากมาย

นอกจากนี้ Gramophone สตาร์ทอัพด้านการเกษตรสามารถปิดรอบ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button