Tech

เหล่านี้เป็นนักลงทุนที่กระตือรือร้นที่สุดในการเริ่มต้นของอิสราเอล

นักลงทุนรายใดที่เขียนเช็คถึงสตาร์ทอัพในอิสราเอลมากที่สุด…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button