Tech

Roundup ของอินเดีย: Nykaa จะเปิดตัว IPO ในวันที่ 28 ต.ค. และอีกมากมาย

นอกจากนี้ Google อาจลงทุนใน Meesho บริษัทโซเชียลคอมเมิร์ซที่ได้รับการสนับสนุนจาก Facebook และ Paytm จะยกเลิกการขายหุ้นก่อนเสนอขายหุ้น IPO เพื่อเพิ่มความเร็วในการจดทะเบียนต่อสาธารณะ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button