Tech

Binance ลงทุนในแพลตฟอร์ม NFT ด้านดนตรี

ผ่าน Melos Studio ผู้สร้างสามารถใช้ NFT เพื่อบันทึกการเรียบเรียงของพวกเขาบน blockchain และทำงานร่วมกับนักดนตรีคนอื่นๆ ในระบบนิเวศ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button