Tech

Roundup ของอินเดีย: Paytm ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ant อาจยกเลิกการขายหุ้นก่อน IPO และอีกมากมาย (อัปเดต)

นอกจากนี้ CEO ของ Zomato ยังเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ Unacademy ยูนิคอร์น edtech, Cred ยูนิคอร์น fintech อาจเข้าสู่พื้นที่กระเป๋าเงิน และข่าวอื่นๆ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button