Tech

China Roundup: จีนขับไล่ Caixin ออกจากรายการข่าวอย่างเป็นทางการและอีกมากมาย

นอกจากนี้ Alibaba Cloud ได้เปิดตัวผู้ช่วย AI ใหม่ ซึ่งทำให้การถอดเสียงและการจัดระเบียบรายงานการประชุมง่ายขึ้น…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button