Tech

Roundup ของอินเดีย: ผู้บริหารระดับสูงของ Ola ลาออกก่อน IPO และข่าวอื่น ๆ

นอกจากนี้ Digit ยูนิคอร์นของ insurtech ยังมีการเติบโตของ gremiums ที่เป็นลายลักษณ์อักษรถึง 67% ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 21-22…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button