Tech

บริษัทโทรคมนาคมในสหรัฐฯ เข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพ Jumper.ai

การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้จ่ายของลูกค้าผ่านการสนทนาทางการค้ามีการเติบโตอย่างมาก โดยอุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 290 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2568…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button