Tech

ต้องใช้อะไรบ้างในการทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าราบรื่น

ผู้นำธุรกิจจาก Zalora และ Freshworks ชั่งน้ำหนักเกี่ยวกับวิธีการพบปะลูกค้าในสถานที่ที่พวกเขาอยู่ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีที่ Re:Solve 2021…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button