Tech

F&B ของมาเลเซีย การระดมทุนของบริษัทเทคโนโลยีค้าปลีกช่วยให้มีมูลค่าถึง 24 ล้านดอลลาร์

Eatcosys ระดมทุนส่วนหนึ่งของการระดมทุน 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐผ่าน Fundnel แพลตฟอร์มระดมทุนแบบระดมทุน…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button