Tech

Acer เปิดเผยการละเมิดข้อมูลในหน่วยอินเดีย

Desorden กลุ่มแฮ็กเกอร์ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลกว่า 10,000 ราย ฟรี เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะมีฐานข้อมูลที่ใหญ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button