Tech

การเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยีไหม B2B ของอินเดียรวบรวมเงิน $ 30m ในการระดมทุน Series A

ReshaMandi ทำหน้าที่เป็นตลาดสำหรับห่วงโซ่อุปทานผ้าไหมของอินเดีย ซึ่งรวมถึงเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ค้าปลีก…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button