Tech

แขนการลงทุนของกลุ่ม บริษัท ชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมรอบเมล็ดพันธุ์ของการเริ่มต้น Healthtech

หนึ่งในผู้สนับสนุนของ KlinikGo คือหน่วยลงทุนของกลุ่มที่ก่อตั้งโดยผู้ร่วมก่อตั้ง Salim Group…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button