Tech

จากชายแดนที่ถูกลืมสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมระดับภูมิภาค

นอกจากนี้ Orca Security, Byju’s, Ajaib และสตาร์ทอัพรายอื่นๆ ยังระดมทุนในสัปดาห์นี้…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button