Tech

กระแสน้ำหันไปหาแหล่งเงินทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน SEA แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายการปล่อยมลพิษ รายงานกล่าว

รายงานโดย Bain & Company, Microsoft และ Temasek พบว่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวิธีก่อนที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2573

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button