Tech

กองทุน VC ใหม่ของสิงคโปร์เพื่อลงทุน 75 ล้านดอลลาร์ในบริษัท crypto และ blockchain

Variable Capital Company จะเน้นที่บริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนซีรีส์ A และซีรีส์ A ทั่วยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button