World

เราต้องต่อสู้กับการจำกัดสิทธิในการออกเสียง

ความคิดเห็น

วันลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งชาติเตือนเราถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้ง

เครดิต: Probal Rashid เก็ตตี้อิมเมจ

ความคิดเห็น

วันลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งแห่งชาติเตือนเราถึงความเร่งด่วน ต้องปกป้องความซื่อสัตย์ในการเลือกตั้ง

โดย:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button