World

การทดสอบ Cryo เริ่มต้นสำหรับ SpaceX SN20 Starship

SpaceX กำลังเริ่มการทดสอบเชื้อเพลิงไครโอของยานอวกาศ SpaceX SN20 SN20 Starship มีเกราะป้องกันความร้อนที่สมบูรณ์

การทดสอบวงโคจรของ SN20 และบูสเตอร์ BN3 จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าหลังจากการทดสอบและได้รับการอนุมัติจาก FAA FAA กำลังอยู่ในช่วงแสดงความคิดเห็นสาธารณะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button