Tech

East Ventures เข้าร่วมรอบเริ่มต้นธุรกิจความงามของอดีต Gojek exec

Base กล่าวว่ารายรับต่อปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 24 เท่าในปีนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button